Hverken politikere eller lokale borgere er enige om, hvad det omtalte plantillæg vil indebære i fremtidens udvikling af by og havn i Hundested. Foto: Halsnæs Avis

Hverken politikere eller lokale borgere er enige om, hvad det omtalte plantillæg vil indebære i fremtidens udvikling af by og havn i Hundested. Foto: Halsnæs Avis

Uenighed om bymidtens fremtid:

Dette stemmer de om

Lever et plantillæg for Hundested bymidte ikke op til den nyligt vedtagne Halsnæs-vision, eller skaber det rammer for udvikling?

Af
Jens Patrick Thiede

BYUDVIKLING Det såkaldte ”Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte” har de seneste uger medført en del debat.
Emnet blev politisk behandlet i Udvalget for Miljø og Teknik den 12. april. Her fremlagde kommunens direktion det endelige forslag af plantillæget, som nu skal til endelig afstemning i Byrådet tirsdag 26. april.
Hele formålet med kommuneplantillægget er at ændre bymidteafgrænsningen, så der bliver mulighed for at flytte mere af handelslivet ned på havnearealet.

A og Ø imod

Socialdemokratiet ved Steffen Jensen og Enhedslisten ved Lisbet Møller stemte på udvalgsmødet nej til forslaget.
Socialdemokratiet mener ikke, at kommuneplanstillægget ”lever op til vedtagne vision om at fremme det autentiske og rå i Halsnæs Kommune.” Som eksempel nævnes, at plantillæget giver nye muligheder for at bygge dagligvarebutik samt opføre boliger uden bopælspligt tæt på havnen.
Lisbet Møller (Ø) kalder forslaget “en massakre mod havnen” og mente ligeledes, at flere af forslagene strider imod kommunens netop vedtagne Halsnæs-vision.
Dog mener hun, at planen om at binde by og havn bedre sammen er god.
Michael Thomsen (V) sammenfatter sit partis ja til planen således:
”Dette er resultatet af otte års venten, og nu kan vi endelig komme i gang med at binde by og havn bedre sammen.”
“Planen giver nogle rammer for udvikling, der også rummer respekt for det eksisterende. Dette er jo ikke noget nyt, grundplanen har eksisteret i otte år, og dengang stemte alle partier for.”

Bymidte flyttes mod nord

Baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er, at der i 2008 blev vedtaget en helhedsplan for Hundested bymidte og en masterplan for Hundested Havn.
I begge planer findes visionen om at binde Hundested Havn og byen bedre sammen.
Udarbejdelsen af plantillæget er foretaget i samarbejde med Hundested Havn og Hundested Erhverv.
Kommunplantillæg nr. 1 ændrer bymidtens afgrænsning i forhold til, hvor der må være detailhandel i fremtiden. Bymidten udvides i den nordlige del af Nørregade, hvilket giver mulighed for ny detailhandel ved den eksisterende Aldi-butik.
I den forbindelse har Hundested Havn i et ændringsforslag bedt om ændring fra 1200 til 1500 kvm. for bruttoetagearealet for en butik, ”for derved at opfylde en dagligvarebutiks standardarealbehov.”
Desuden giver planen mulighed for detailhandel langs Ndr. Beddingsvej mellem Kajgaden og Strandvejen.
Omvendt ændres et område i den sydlige del af Nørregade fra bymidte til boligområde. Det betyder, at nye virksomheder i erhvervsområdet på havnen ikke må støje mere, end at grænseværdierne for støj i boligområderne fortsat kan overholdes.

Betænkning fra færgen

I planens område 8.O 10, der udgøres af starten af Amtsvejen på havnen inkl. færgelejet for Rørvig-færgen, har kommunens administrationen foreslået placering af et eventuelt kommende Arktisk Center.
Dog fastslås det, at der ”sandsynligvis vil skulle udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for havnen, når projektet er nærmere afklaret.”
Administrationen foreslår desuden, at der i forbindelse med en lokalplan for et Arktisk Center skal afklares, hvordan færgedriften til Rørvig kan fortsættes.
Dette forslag har fået bestyrelsesmedlem Henrik Albæk fra Hundested–Rørvig Færgefart A/S til at fremsætte en betænkning over, at Rørvigfærgen muligvis skal flyttes fra sin nuværende placering til et andet sted på havnen.
Dette billiger færgeledelsen ikke, og især fremhæves færgens nuværende nærhed til trinbrættet på Hundested Havn, ”idet toget er vigtigt for 100.000 passagerer årligt,” hedder det fra færgeledelsen.

Boliger og bopælspligt

Et andet debatpunkt har været plantillægets mulighed for opførelse af boliger uden bopælspligt, dvs. til kun periodevis brug af ejeren.
Disse vil kunne placeres langs med Amtsvejen og Strandvejen. Kommuneplantillægget omfatter ikke Nordmolen og evt. højbyggeri der.

Læs mere om planer for Nordmolen på side 27

Publiceret 19 April 2016 10:00