Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - men dette er en vejbro over kanalen. Den nuværende vejbro vil blive fjernet og erstattet af en mindre vejbro og en gangbro. Nørregade smalles ind og midterrabatten forsvinder.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - men dette er en vejbro over kanalen. Den nuværende vejbro vil blive fjernet og erstattet af en mindre vejbro og en gangbro. Nørregade smalles ind og midterrabatten forsvinder.

Bymidteprojekt til 21,8 mio. kroner

Der er udsigt til to nye broer og langt mindre asfalt, når Frederiksværk bymidte og Krudtværket skal bindes bedre sammen

Af
Kim Larsen

STÅLSAT BY Området, i krydsfeltet Nordtorvet, Nørregade/Allegade/Peder Falstersvej og Krudtværksområdet i Frederiksværk bymidte, vil i 2020 blive ændret fundamentalt.

Et projekt, som har været mange år undervejs, er nu tæt på at kunne realiseres. Halsnæs Byråd ventes på mødet 25. april at beslutte at gennemføre det store projekt, som samlet set har et budget på 21,8 mio. kroner.

Ikke mindst et tilskud på 16,8 mio. kroner (efter fondsmoms er det 13,8 mio. kroner) fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har gjort projektet muligt, selvom Halsnæs Kommune ikke ligefrem vælter sig i penge.

Mindre asfalt

Projektet tager udgangspunkt i vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum, 2014 (Sleth, Erik Brandt Dam og MOE).

Det nye bymidteprojekt i Frederiksværk. Skitsetegning: Erik Brandt Dam Arkitekter, Sleth, Moe.

Det nye bymidteprojekt i Frederiksværk. Skitsetegning: Erik Brandt Dam Arkitekter, Sleth, Moe.

I dette projekt blev overgangen mellem Nordtorvet og Krudtværket udpeget som helt central. Både i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem bymidte og det spændende Krudtværksområde, og når det gælder at gøre kanalens forløb - og dermed Frederiksværks historie - mere synlig.

Siden er det, i dialog med rådgiverne og A.P. Møller Foden, besluttet at undersøge mulighederne for (og de økonomiske konsekvenser af) at udvide overgangsprojektet med et trafikprojekt, der går ud på at lave et "skarpere kryds" ved Allégade, hvilket vil føre til lavere hastighed.

Det bløde sving, der fører Peder Falstersvej videre til Nørregade, erstattes af et mere 'kantet' vejkryds. Det vil sænke trafikhastigheden - og det kræver mindre asfalt.

Det bløde sving, der fører Peder Falstersvej videre til Nørregade, erstattes af et mere 'kantet' vejkryds. Det vil sænke trafikhastigheden - og det kræver mindre asfalt.

Det vil give bedre forhold for de bløde trafikanter, og samtidig vil asfalt-arealet i området kunne reduceres, når den nuværende bløde vejkurve (Nørregade/Peder Falstersvej) gøres mere 'kantet'. Både Nørregade og Peder Falstersvej bliver smallere, og samtidig sløjfes midterrabatten på strækningen Peder Falstersvej til Syrevej.

Vejprojektet kræver godkendelse af vejmyndighed og politi.

Nye broer

Den nuværende vejbro over kanalen, som de færrest nok oplever som en bro, skal væk. I stedet etableres to nye 'rigtige' broer:

En vejbro, betydelig smallere end den nuværende, med trædæk ligesom Classens Bro ved kirken. Broen er med en vejbane i hver retning. Mod Krudtværket har broen fortov og cykelsti, og mod Nordtorvet har broen cykelsti.

I forlængelse af gangstien langs kanalen vil blive etableret en gangbro over kanalen, lige hvor den løber videre mod Krudtværket. Allétræerne vil fortsætte et lille stykke på den anden side af den nye gangbro.

I forlængelse af gangstien langs kanalen vil blive etableret en gangbro over kanalen, lige hvor den løber videre mod Krudtværket. Allétræerne vil fortsætte et lille stykke på den anden side af den nye gangbro.

En særskilt gangbro etableres i forlængelse af gangstien langs kanalen. Rækken af allétræer skal fortsætte et lille stykke på Nordtorvssiden af gangbroen.

Tunnellen, der fører fra Nordtorvet til Krudtværksområdet, nedlægges.

Tunnellen, der fører fra Nordtorvet til Krudtværksområdet, nedlægges.

Den nuværende fodgængertunnel nedlægges, og i stedet etableres en fodgængerovergang tæt ved den nye vejbro.

Kanalen skal, ifølge projektplanen, forlænges et stykke ved Charlies Café. Den Spanske Trappe må derfor rykkes tilsvarende.

Kanalen skal, ifølge projektplanen, forlænges et stykke ved Charlies Café. Den Spanske Trappe må derfor rykkes tilsvarende.

Den Spanske Trappe vil blive rykket lidt, så kanalens vand trækkes længere ind på Nordtorvet, som til gengæld udvides i forbindelse at nedgangen til tunnellen forsvinder.

Alt i projektet, der vedrører kanal, kanalkanter og broer, kræver dispensation fra Fredningsnævn og Slots- og Kulturstyrelsen, da kanalen er fredet og udpeget som et fortidsminde.

Publiceret 11 April 2019 08:58