Byrådsmedlemmer i clinch om inhabilitet

I foråret 2016 rettede byrådsmedlemmerne Anja Rosengreen (F) og Lisbet Møller (Ø) henvendelse til Statsforvaltningen, da de mente at byrådsmedlem og daværende miljø- og teknikudvalgsformand Walter Christophersen (O) var inhabil i beslutninger med relation til campingpladser i kommunen.

I mellemtiden er Statsforvaltningen blevet til Ankestyrelsen, der efter mere end 2½ års sagsbehandling har afgjort, at den tidligere udvalgsformand ikke var inhabil, og det er samtidig vurderet at hans private interesser i Bokildegårds Camping i Melby ikke har haft betydning i denne sammenhæng.

Møller og Rosengeen havde peget på Christophersens inhabilitet i sager om afstemning om kommunal overtagelse af Melbylejren, hvor en borgergruppe ønskede at etablere campingplads og vandrehjem, desuden plan om nedlæggelse af busrute ved konkurrerende campingplads, samt afstemning om salg af Frederiksværk Camping og Vandrehjem.

I afgørelsen lægger Ankestyrelsen bl.a. vægt på, at der ikke er grundlag for en såkaldt tilsynssag, da en nærmere undersøgelse ikke vil "føre til en konstatering af, at byrådet eller stående udvalg i Halsnæs Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 3."

I dag ærgrer tidligere byrådsmedlem Lisbet Møller sig over udfaldet, og hun undrer sig over, at afgørelsen kommer efter mere end 2½ år.

"Vi fik desværre ikke ret. Men svaret er jo nærmest ligegyldigt efter så lang tid, for jeg havde den opfattelse, at klageinstansen var en ekstra sikkerhed for at få afklaret tvivlsspørgsmål forholdsvist hurtigt. Det er forargeligt og besynderligt, at der skal gå så lang tid," lyder den korte kom mentar fra Lisbet Møller.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Walter Christophersen. /an

Ankestyrelsens konklusion og beskrivelse af sagens baggrund:

"Ankestyrelsen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi som sagen foreligger oplyst ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at byrådet eller stående udvalg i Halsnæs Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 3 eller principperne herom."

Sagsfremstilling i svaret til Rosengreen og Møller:

"I har den 13. og 16. maj og den 8. juni 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen om Walter Christophersens habilitet i forbindelse med behandlingen af tre sager, der relaterer sig til campingpladser i kommunen. I har anført, at han har stemt mod kommunens overtagelse af Melbylejren, hvor en gruppe borgere ønskede en naturcampingplads og et vandrehjem etableret. I har påpeget, at lejren ligger ca. 6 km fra hans ægtefælles campingplads, som han aktivt deltager i driften af.

I har videre anført, at han som formand for udvalget for miljø og teknik har fremlagt en plan, der ville nedlægge en busrute, der kører lige forbi en konkurrerende campingplads, og at ejeren har oplyst, at manglende adgang med offentlig transport ville true campingpladsens eksistens.

I har derudover anført, at han har stemt for en beslutning om at sælge grunden, hvor Frederiksværk Campingplads og Vandrerhjem ligger, uden krav om at den fremover skulle anvendes til camping. I har oplyst, at Frederiksværk Campingplads og Vandrerhjem ligger ca. 6 km fra ægtefællens campingplads.

I forhold til sidstnævnte beslutning har I desuden anført, at han i 2010 har anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at rejse en tilsynssag, fordi han mente, at forpagtningsaftalen var konkurrenceforvridende og i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Efterfølgende har han på baggrund af statsforvaltningens svar anmodet om vejledning om muligheden for at anlægge en civil retssag mod Halsnæs Kommune og statsforvaltningen. I mener, at han i den forbindelse udviste særlig interesse i Frederiksværk Campingplads og Vandrerhjem.

Det er jeres opfattelse, at alle tre forhold ville kunne betyde, at ægtefællens campingplads ville sikre sig en bedre omsætning."

Publiceret 01 January 2019 18:51