Nødebovejen er 6,2 meter bred. Man har her valgt at afmærkningen med de brede punkterede kantlinjer (Q47) er 1,4 meter fra kanten, hvilket giver kørebanen en bredde på 3,4 meter

Nødebovejen er 6,2 meter bred. Man har her valgt at afmærkningen med de brede punkterede kantlinjer (Q47) er 1,4 meter fra kanten, hvilket giver kørebanen en bredde på 3,4 meter

Hvad er en 2 minus 1 vej?

...Og hvordan skal vi færdes på den

Af
Af kørelærer Dan Rylinger

TRAFIK Mange kommuner i Danmark har de senere år lavet vejstrækninger af typen 2-1 (2 minus 1) - også her i Halsnæs. Formålet er det simple at beskytte de bløde trafikanter på vejene samt at nedbringe hastigheden på vejstrækningerne… og naturligvis at spare en hel del penge på anlæg af stisystemer og fortove.

Vejen udenfor mit hus har også fået nye fine striber. Vejen er 5,3 meter bred og har nu én kørebane i midten på 3,1 meter samt to markerede kantbaner på hver 1,1 meter inkl. afstribningerne. Som kørelærer her i Halsnæs kører jeg dagligt mange kilometer på vore to minus et veje, og kun en gang i mellem oplever jeg at trafikanterne ikke udviser tilstrækkelig forståelse for denne generelt udmærkede vejløsning. Men selvom det kun er ”en gang i mellem” vil jeg gerne forsøge at nedbringe antallet af misforståelser og dermed naturligvis også risikoen for ulykker.

Hvordan bruger vi 2-1 vejen korrekt

Biler, motorcykler og 45 knallerter skal benytte den midterste del af vejen. Kantbanerne i vejens sider benyttes af 30 knallerter, cyklister og gående hvorved kommunen sparer udgifter til cykel- og gangstier. Yderligere benyttes kantbanerne som vigeareal når to modkørende trafikanter mødes og ved overhaling. Ved møde med de bløde trafikanter skal kørende på kørebanen vise hensyn ved at trække ud og overskride modsatte kantlinje samt om nødvendigt standse hvis trafikken ikke tillader sikker passage. Det er fuldt lovligt som fodgænger at gå på vejen, også at gå to ved siden af hinanden, så længe dette foregår udenfor selve kørebanen. Men går man to ved siden af hinanden kommer den ene person meget tæt på den brede punkterede kantlinje da der ofte kun er 90 cm. fra kørebanen til vejkanten. Samme regler gælder for cyklister. Så man bør nok stærkt overveje at færdes i enkeltkolonne ved møde med andre trafikanter. Gående bør altid gå mod færdselsretningen i venstre kantbane. Cyklende skal køre i højre kantbane.

Ikke alle veje kan blive 2-1 veje

De fleste 2-1 veje er anlagt i byzoneområder med ringe trafik. Man ønsker fra vejdirektoratets side helst at spidstrafikbelastningen ikke må være over 300 køretøjer pr. time. Desuden er der krav om at man skal kunne orientere sig fremefter på en måde så man med rimelighed kan nå at køre ud over kantlinjen eller alternativt at standse helt op ved møde der giver vanskelig passage.

Vognbanebredden mellem striberne på en 2-1 vej skal være mellem 3 og 3,5 meter. Tager man en asfalteret vej på eks. 5,85 meters bredde og lægger man så de 30 cm. brede stiplede kantlinjer med en afstand på 1 meter fra vejkanten i begge sider så har man med ét slag reduceret vognbanens bredde med 2,6 meter, hvilket betyder at man nu har en vognbane på 3,25 meter, altså lige i øjet for målsætningen. Når der er behov for meget parkering langs vejsiderne kan man ikke etablere 2-1 veje. Det er i ”Bekendtgørelse om vejafmærkning” kapitel 5 anført at det er ulovligt at standse eller parkere hen over de brede punkterede kantlinjer (Q47) bortset fra i afmærkede parkeringsbaner. Man tvinger nemlig på denne måde de bløde trafikanter ud på kørebanen og det er ikke hensigten med afstribningen.

Lavere hastighed uden vi opdager det

Tre ud af fire 2-1 veje anlægges med reduceret hastighed. Typisk 40 eller 50 km/t i byzone og 60 km/t i landzone. Dette gøres med forbudstavler, hastighedszoner eller anbefalet hastighed. Alternativt blot med byzonetavler. Er man i tvivl om disse tavlers udseende og betydning kan man sende mig en mail på dan@rylinger.dk så skal jeg gerne på et senere tidspunkt forsøge at klargøre omkring skiltningen. Omkring halvdelen af alle 2-1 veje er forsynet med andre fartbegrænsende foranstaltninger som vejbump, indsnævringer, rumleriller eller andet Når vi får en smallere vej at køre på opfattes hastigheden som hurtigere, derfor har man også kunnet se en fartreduktion på de veje hvor der har været opsat testudstyr før og efter de blev til 2-1 vej

Publiceret 16 October 2018 09:27