De nye kantstriber på Haldvejen levner ikke meget plads til cyklister og gående. Foto: Kim Larsen.

De nye kantstriber på Haldvejen levner ikke meget plads til cyklister og gående. Foto: Kim Larsen.

Det er op ad bakke med Haldvejen

Torup-borgere ønsker en mere sikker Haldvejen for bløde trafikanter - men oplever at kommunens vejafdeling ikke er nem at danse med

Af
Kim Larsen

TORUP Lokalrådet Torup Ting kæmper på andet år for at få gjort Haldvejen mere trafiksikker for de bløde trafikanter. Men Halsnæs Kommunes vejafdeling gør det ikke lettere, mener de fem borgere i arbejdsgruppen under Torup Ting, der arbejder for bedre vej- og stiforhold i og omkring Torup.

Haldvejen benyttes af mange cyklister og gående, da det er eneste forbindelse mellem strand og sommerhusområde og Torup by med Dyssekilde Station og indkøbsmuligheder.

I foråret 2017 blev der lagt nyt slidlag på Haldvejen, og den lokale trafikgruppe så det som en oplagt mulighed for at lave en ny opstribning, der skaber maksimal sikkerhed for de bløde trafikanter. Men det viste sig at blive op ad bakke.

"Vi kontaktede kommunen og spurgte, hvordan man havde tænkt sig at løse den opgave. Svaret var, at der ville blive to kørebaner til biler og 30 cm. i hver side til cyklende og gående. Vi kunne næsten ikke tro, at de mente det alvorligt," fortæller Anne Tolstrup Hansen fra arbejdsgruppen under Torup Ting.

Arbejdsgruppen sendte en indsigelse og gjorde rede for, hvordan opstribningen af Haldvejen, efter gruppens mening, burde ske.

"Vi så allerhelst vejen opstribet som en '2 minus 1 vej', som vi ønsker for alle veje i området for at holde farten nede og give plads til cyklende og gående. Hvis ikke det kunne lade sig gøre, ønskede vi en bred sti i den ene side, hvor cyklende og gående kunne færdes i begge retninger. Den 3. bedste løsning, vi kunne se, var opstribning som inden det nye slidlag blev lagt på. Det var med en nogenlunde bred sti i den ene side, hvor cyklister dog kun kunne færdes i en retning," fortæller Anne Tolstrup Hansen og fortsætter:

"Resultatet af den indsigelse var, at vejafdelingen meddelte os, at man nu ville tildele 50 cm. i hver side til bløde trafikanter."

"Vi fik at vide, at vejen var for bred til vores 1. prioritet, for smal til vores 2. prioritet, og 3. prioritet var ulovlig ifølge politiet, selvom det var sådan, det havde været i mange år. Så man holdt fast i en beslutning, der gjorde det betydeligt farligere at færdes på Haldvejen for alle andre end bilisterne," konstaterer Anne Tolstrup Hansen.

Trafikgruppen finder det paradoksalt, at vejen er både for bred OG for smal til, at der kan findes en løsning, der tilgodeser sikkerhed for alle brugere af den.

"Vi kom med endnu en indsigelse og holdt møder med forvaltningen, men afgørelsen kunne ikke rokkes".

De 50 cm forsvandt

I foråret 2018 blev Haldvejen så stribet af. Men de 50 cm i hver side af vejen til bløde trafikanter var forsvundet.

"Vi fik den forklaring, at man ikke havde tænkt på, at det kun er i den ene ende, at vejen er bred - og bilkørebanerne skulle der jo være plads til," fortæller Anne Tolstrup Hansen og fortsætter:

"Borgerne i Torup og sommerhusejerne er naturligt nok oprørte. Som svar på det stiller kommunen os i udsigt, at der muligvis en gang, når der bliver råd, kan blive lavet en grussti langs vejen, men det er meget usikkert, hvornår det kan blive - hvis nogensinde."

"Vi mener, at afstribningen skal ændres, inden der sker ulykker. Forvaltningen må erkende, at resultatet, som det foreligger nu, er uansvarligt og farligt for borgerne. Det kan ikke passe, at det ikke kan gøres bedre.

Som skatteydere i en økonomisk presset kommune har vi svært ved at forstå den dybere mening i at etablere en helt ny sti frem for at ændre afstribningen.

Arbejdsgruppen under Torup Ting består, udover Anne Tolstrup Hansen, af Annette Månestjerne, Lene Stenkilde, Erik Christiansen og Carsten Møller.

Brede kantbaner ville være ideelt

Forskellige problematikker og lovkrav gør det svært imødekomme Torupborgernes ønsker fuldt ud, forklarer leder af Trafik og Veje, Jeppe Skovgaard Schmidt:

"Det ville være ideelt med brede kantbaner i begge sider, så både gående og cyklister har plads nok. Men Haldvejen er ikke bred nok til at have brede kantbaner på hele strækningen, og den tidligere afmærkning med en sti i den ene side er ulovlig i henhold til vejlovgivningen."

"Derfor skal vi se på andre muligheder, og som led heri har vi et møde med Torup Ting på torsdag, hvor vi tager en snak om, hvad de har af ønsker og ideer, og hvad der kan gøres for de bløde trafikanter på Haldvejen."

"Vi har været i løbende dialog med Torup Ting, og de er informeret om de problematikker og lovmæssige reguleringer, som gør det svært at imødekomme deres ønsker fuldt ud," forklarer Jeppe Skovgaard Schmidt.

Publiceret 22 June 2018 14:02