Dialog om dagtilbud:

Nu er bolden givet op

Bestyrelser fra alle dagtilbud i Halsnæs Kommune samlet til kick-off møde

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

dAGTILBUD De har gjort det på skoleområdet - med succes: Gennemført en bred dialogproces, der har resulteret i flere forandringer på kommunens skoler - herunder en vitaminindsprøjtning i form af ekstra millioner kroner. Nu er turen kommet til kommunens dagtilbud: Vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Onsdag var bestyrelserne for kommunens ni dagtilbud inviteret til kick-off møde for “Dialog om dagtilbud”. Her gav borgmester Steffen Jensen og chef Henrik Reumert bolden op til en dialogproces, som vil løbe over de kommende tre måneder. Og som i sidste ende kan blive en vigtig del af efterårets budgetforhandlinger.

“Vi lytter”

“Dette er en dag mange har set frem til,” indledte Steffen Jensen og fortsatte: “Dialogprocessen handler om at sikre en høj kvalitet på dagtilbudsområdet: Hvordan gør vi noget, der er godt, endnu bedre?”. “Det er dem, der har skoene på, der ved hvor de trykker mest. Det er jer, der er eksperter. Vi lytter,” sagde borgmesteren inden han overlod bolden til Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring: “Vi er enige om, at vi har nogle rigtig gode dagtilbud, men der er også udfordringer. Vi har gode erfaringer fra skolerne, hvor dialogprocessen har være med til at give øget faglig stolthed og skabe en masse godt på skoleområdet.” “Når man oplever, at ’jeg har været en del af det’, så giver det et godt ejerskab.” “Det er virkelig en stor proces, men det er en investering, der giver meget igen,” fastslog Henrik Reumert. Han var også tovholder på skoleområdets dialogproces.

Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring, er tovholder på “Dialog om dagtilbud”.

Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring, er tovholder på “Dialog om dagtilbud”.

Kvaliteter og udfordringer

Efter denne peptalk blev de ni bestyrelser bedt om at give et bud på kvaliteter og udfordringer i netop deres dagtilbud. En times gruppedrøftelse blev efterfølgende kogt sammen i tre minutters oplæg for hver bestyrelse. En del ting gik igen. Der var mange pæne ord om de ansattes engagement og arbejdsglæde: De vil børnene. Også samarbejdet med forældrene blev fremhævet, og mange havde også ros til madordningerne. Når det gælder udfordringer, så gik ét ord igen: Normeringer! Der er for få voksne til for mange børn, lød det igen og igen. Ikke mindst i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen brænder det på, men også i løbet af dagen er der udfordringer - f.eks. er det svært at gennemføre ture ud af huset. Lederen af Børnehuset Kregme, Rikke Heidi Laugesen, fortalte, at lave normeringer giver mere sygdom i personalet. Det medfører, at planer ofte vælter på grund af fravær, så der må arbejdes med både plan B, plan C og plan D. Flere nævnte også, at det er svært at finde tid til forberedende arbejde med diverse indsatser og beskrivelser - uden det går ud over børnene. Aftenens input, i form af referater fra alle grupper, indgår nu i den videre proces.

16 interviewrunder

En meget vigtig del af dialogprocessen er en omfattende interviewrunde - det er faktisk selve kernen i processen, understregede Henrik Reumert på kick-off mødet Sammen med en konsulent vil han de kommende 6-7 uger foretage 16 interviewrunder af tre timer med repræsentanter for medarbejderne på de enkelte dagtilbud, ledere, faglige organisationer og samarbejdspartnere som f.eks. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Løsningsbrikker

Efter disse interviewrunder vil forvaltningen analysere alle input - se om der er nogle mønstre, og så lave nogle ’løsningsbrikker’ på forskellige niveauer. Disse løsningsbrikker vil 16. april blive præsenteret ved et nyt møde for alle bestyrelser, og eventuelt justeret, inden der gås videre med beslutningsproces og implementering. I maj måned udarbejder lederne hver især en plan for lokale tiltag, som kan gennemføres uden det er nødvendigt at involvere hverken administration eller politikere. Forvaltningen arbejder videre med de løsningsbrikker, som indebærer strukturændringer og/eller har økonomiske konsekvenser. De løsningsbrikker, som koster penge (f.eks. bedre normeringer), kommer til at indgå i det puslespil, som politikerne skal lægge i efteråret i forbindelse med budget 2019.

Publiceret 10 January 2018 00:00

SENESTE TV