DEBAT: Vandværk svarer på læserbrev

Af Kim Snekkerup, Forretningsfører for f. bestyrelsen i Asserbo By Vandværk

Vandforsyning På baggrund af læserbrev ”Drikkevand i Asserbo” fra Niels Mejlhede Jensen i ugeavisen den 13.8.2019 fremsender jeg hermed udskrift fra Asserbo By vandværks hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk:

Information til vores andelshavere / forbrugere vedr. henvendelse om vandværkets lægning af forsyningsledninger / vandspild og forurening (gul farvet vand)

Vandværket har 21. juni modtaget henvendelse fra andelshaver vedr. metoden for lægning af forsyningsledninger.

Denne henvendelse er selvfølgelig besvaret direkte. Men nu har andelshaveren valgt at fremsende ny henvendelse som også er sendt til Lokalavisen. Vandværkets bestyrelse har derfor nu valgt at bringe de seneste henvendelser og bestyrelsens svar på vandværkets hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk

Vandværket informerer i den forbindelse om:

  •  at Asserbo By Vandværk (herefter ABV) selvfølgelig tager alle henvendelser vedr. drikkevandet alvorligt, og vi forsøger altid via dialog med andelshaverne, at udrede problemer og/eller misforståelser til alles tilfredshed.
  •  at ABV udskifter gamle jern og eternitrør med nye PE-rør for at mindske vandspildet, som for år tilbage var et stykke over 20%. Vi har gennem årene udskiftet ca. halvdelen af vores forsyningsnet, og vandspildet er nu (2018) ca. 11%. Det er bestyrelsens ambition, at spildet skal sænkes yderligere. Udskiftningen er besluttet på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning og den godkendes løbende på de årlige generalforsamlinger.
  •  at ABV allerede i august 2018 har svaret på andelshaverens første henvendelse ang. lægning af nye drikkevandsledninger, hvor han konstaterede en kappe afrevet med en ujævn skrå kant, som han mener, kan give risiko for utæthed i selve røret.
  • I denne henvendelse var der endvidere påstand om, at nogen havde trykket gammelt rustent vand tilbage i ledningsnettet.
  • Siden da har vi ikke hørt fra andelshaveren.
  •  at Vandværket heller ikke hverken dengang eller i den efterfølgende periode har hørt om rustent vand eller lign. fra andre andelshavere i vores forsyningsområde og at alle vores analyser viser, at drikkevandet overholder alle de af myndighederne fastsatte grænseværdier.
  •  at ABV (på baggrund af ovenstående) har rettet henvendelse til den autoriserede VVS installatør, som lægger de nye rør, Rambøll m.fl. for at få en udtalelse om arbejdets kvalitet. Fra alle de adspurgte har vi fået den tilbagemelding, at kappen på forsyningsledningen ikke har betydning for rørets tæthed. Kappen beskytter mod sten i jorden. Rørene er svejset sammen efter fabrikantens anvisning, dvs. på den godkendte måde. Langt de fleste forsyningsrør i ABV's forsyningsområde lægges i øvrigt i den bløde sandjord i vores område. Det kan desuden tilføjes, at rør med en diameter mindre end 63 mm er helt uden beskyttelseskappe.

Andelshaveren mener desuden, at den gullige farve i drikkevandet kan skyldes "tryk baglæns" ind i drikkevandet fra andre kilder end fra vandværkets boringer. Den teori afviser ABV. Den gullige farve skyldes humus fra jorden i Brødemose Skov, hvor en af vandværkets boringer er.

Farvetallet i drikkevandet fremgår af resultaterne af de vandanalyser, som ABV kontinuerligt gennemfører. Farvetallet svinger omkring grænseværdien. Alle analyseresultater kan ses på vandværkets hjemmeside, hvilket vi har gjort andelshaveren opmærksom på.

Den eneste større virksomhed, der er tilsluttet vandværkets forsyningsnet, er Melby Renseanlæg, og her er det selvfølgelig sikret med kontraventiler og luftgab, således at sammenblanding af drikkevand og spildevand ikke kan ske. Dette kan heller ikke ske under almindelige og lovlige forhold hos den enkelte forbruger.

ABV har tilbudt andelshaveren at udtage en vandprøve til analyse i hans ejendom, næste gang der udtages vandprøver på ledningsnettet. Et sådant tilbud vil altid stå åbent, hvis der er andelshavere der mener der er problemer med deres drikkevand.

Publiceret 14 August 2019 00:00